Privacy Statement

Privacy Statement

Identiteit

Dit Privacy Statement geldt voor Dillewijn Zwapak B.V., gevestigd te Amstelveen en alle aan haar gelieerde vennootschappen, hierna te noemen Dillewijn Zwapak.

Contactgegevens voor privacy zaken

Dillewijn Zwapak B.V.
De Loetenweg 2
1187 WB Amstelveen
Nederland

+31 (0)88 7354111

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.
De volgende persoonsgegevens worden door Dillewijn Zwapak verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje “Doeleinden en rechtsgronden” beschreven doeleinden:
• Naam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Email adres
• Functie
• IP adres

Doeleinden en rechtsgronden

De gegevens die door ons verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het verrichten van normaal handelsverkeer tussen Dillewijn Zwapak en haar handelsrelaties
• Het bestrijden van frauduleuze handelingen in het handelsverkeer
• Het afhandelen van webshop bestellingen
• Het realtime leveren van klantenondersteuning op de websites van Dillewijn Zwapak
• Het analyseren van winkelgedrag van klanten op websites van Dillewijn Zwapak (middels in ieder geval, doch niet uitsluitend Google Analytics)
• Het versturen van (digitale) nieuwsbrieven
• Het voldoen aan fiscale verplichtingen

Nieuwsbrieven
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Gevolgen van niet verstrekken persoonsgegevens

Zonder het verstrekken van genoemde persoonsgegevens is handelsverkeer met Dillewijn Zwapak niet of beperkt mogelijk.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal Dillewijn Zwapak de betrokkene op de hoogte brengen van de beperkingen die het niet of gedeeltelijk verstrekken van persoonsgegevens met zich meebrengt.

Ontvangers

De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens worden (gedeeltelijk) doorgegeven aan de volgende partijen:
• Dubbele Punt Design, gevestigd te Gorinchem voor het beheren van alle websites en webshops van Dillewijn Zwapak.
• Mailchimp, gevestigd te Atlanta, GA, Verenigde Staten voor het faciliteren van de digitale nieuwsbrieven.
• TKB – Trust Krediet Beheer en TKB IT Solutions, beide gevestigd te Amsterdam voor het mede faciliteren van het debiteurenbeheer.
• ABN AMRO Commercial Finance, gevestigd te ’s Hertogenbosch voor het voorfinancieren van vorderingen op debiteuren.

Dillewijn Zwapak heeft met bovengenoemde ontvanger(s) afspraken gemaakt waarmee het nakomen van de AVG gewaarborgd wordt.

Betaling en kredietcontrole

Indien een order op rekening aangekocht wordt, is het voor de sluiting van het contract in overeenstemming met artikel 22 lid 2 lit. een DSGVO vereist om identiteits- en kredietinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde servicebedrijven (kredietreferentiebureaus). Voor dit doel zullen wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole overdragen aan de volgende bedrijven:

Dun & Bradstreet
Otto Reuchlinweg 1032
3072 MD Rotterdam

Flori gegevens
Boeing Avenue 215
1119 PD Schiphol-Rijk

Coface
Stadionstraat 20
4815 NG Breda

Passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, zullen in aanmerking worden genomen. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt te presenteren en de beslissing aan te vechten door contact te maken met de hieronder beschreven contactmogelijkheden. Na voltooiing van het contract worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of als wij ons het recht voorbehouden de gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u (in deze verklaring) zullen informeren.

Cookies

De websites van Dillewijn Zwapak maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de computer wordt opgeslagen.

Gebruikers kunnen het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruik van de websites ernstig kan beperken danwel geheel onmogelijk kan maken.

Google Analytics en vergelijkbare diensten
Dillewijn Zwapak maakt op dit moment op haar websites gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt samen met het IP-adres van de computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites gebruikt worden om rapporten over de websites aan Dillewijn Zwapak te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dillewijn Zwapak heeft hier geen invloed op.

De privacy verklaringen van Google Analytics zijn openbaar beschikbaar op het internet.

Social Media
Op de websites van Dillewijn Zwapak zijn knoppen (en/of links) opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op diverse social media kanalen zoals (op dit moment) Facebook en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door betrokken bedrijven. Deze code plaatst onder meer een cookie om onder ander het gedrag van bezoekers te analyseren.

De privacy verklaringen van deze sociale media zijn openbaar beschikbaar op het internet.

Lees de privacyverklaring van deze social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dillewijn Zwapak heeft hier  geen invloed op.

Hotjar
Dillewijn Zwapak maakt gebruik van Hotjar om bezoekgedrag te analyseren. Met behulp van Hotjar worden o.a. muisklikken, muisbewegingen en scroll activiteiten vast gelegd. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en opgeslagen. Daarnaast onderdrukt Hotjar alle persoonlijke identificeerbare informatie bij het bekijken van het bezoekgedrag.

Het Privacy Statement van van Hotjar is te vinden op het volgende adres: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Duur van opslag

Dillewijn Zwapak zal de persoonsgegevens opslaan:
• Zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het faciliteren van het normale handelsverkeer
• Zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is om de belangen van Dillewijn Zwapak op het gebied van fraudebestrijding te waarborgen
• Zolang er daartoe een wettelijke-  of fiscale verplichting bestaat
• Zolang er geen verzoek van betrokkene is ontvangen om persoonsgegevens te verwijderen

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen omvatten in ieder geval:
• Het adequaat beveiligen van onze servers en netwerk(en)
• Het adequaat beveiligen van onze softwarepakketten door middel van login en wachtwoord
• Het gebruiken van een rechtenstructuur in de softwarepakketten waardoor het aantal medewerkers dat toegang heeft beperkt wordt tot de medewerkers waarvoor toegang noodzakelijk is voor het adequaat vervullen van hun functie
• Het gebruiken van functiescheiding in de administratieve organisatie

Recht op inzage, rectificatie en/of wissen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
• Het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
• Een wettelijke verplichting na te komen;
• Om redenen van algemeen belang, of
• Voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
• U de juistheid van de gegevens ontkent;
• De verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
• We de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
• Tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Dillewijn Zwapak wijst er in dit verband uitdrukkelijk op dat na intrekking van de toestemming handelsverkeer met Dillewijn Zwapak niet of beperkt mogelijk is.

Tevens wijst Dillewijn Zwapak er uitdrukkelijk op dat ze geen gehoor zal geven aan een dergelijk verzoek als een wettelijke - of fiscale verplichting zich hier potentieel tegen verzet danwel als er een lopend fraudeonderzoek mee in gedrang komt. Indien Dillewijn Zwapak geen gehoor geeft aan het verzoek van betrokkene, dan zal zij de betrokkene daarvan met reden(en) omkleed op de hoogte stellen.

Voor verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen via de eerder genoemde contactgegevens. Dillewijn Zwapak zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

De betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van of omgang met persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Zulks is alleen mogelijk als betrokkene eerst een met redenen omkleedde klacht heeft ingediend bij Dillewijn Zwapak.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen