Bedrijfsbeleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en Gedragscode

Bedrijfsbeleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en Gedragscode

De onderneming behaalt commercieel succes op manieren die rekening houden met ethische waarden en respect voor mensen, gemeenschappen en het natuurlijke milieu door eventuele negatieve milieu-invloeden en maatschappelijke invloeden te minimaliseren en door de positieve invloeden te maximaliseren. In het algemeen geldt dat de onderneming haar activiteiten zodanig beheert om zowel commerciële als maatschappelijke voordelen te behalen. In essentie gaat het om het beheren van onze maatschappelijke, gemeenschapsgerichte en milieugerelateerde invloeden teneinde onze resultaten te verbeteren, risico's te beperken en onze reputatie te versterken. Het gaat er ook om dat wij onze bedrijfsactiviteiten uitbreiden op een manier die waarde heeft voor iedereen die daarmee is verbonden. Het Bedrijfsbeleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming is in feite een evenwicht tussen financiële, milieugerelateerde en maatschappelijke prestaties. De onderneming staat voor Van Dillewijn Group BV en alle dochterondernemingen daarvan.

Mensen, de aarde en winst

De onderneming wil open, aansprakelijk en reactief zijn voor belangen van stakeholders. Wij zijn van mening dat bedrijfsmatige, maatschappelijke en milieugerelateerde prestaties nauw met elkaar samenhangen. Bij de onderneming gaan deze hand in hand, zodat al onze stakeholders baat hebben bij de activiteiten van de onderneming door duurzame en ethische bedrijfspraktijken te ondersteunen.

Onze Gedragscode, die ons in staat stelt om te handelen in overeenstemming met het Bedrijfsbeleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, kan worden onderverdeeld in onze ambities en onze toezeggingen:

Ambities:

 1. De onderneming handelt op duurzame wijze om waarde op de lange termijn te creëren door middel van superieure financiële prestaties.
 2. De kernwaarden van de onderneming – innovatie, creativiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid – worden weerspiegeld in ons gedrag en in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.
 3. De onderneming spoort de sector aan om gemeenschappelijke hoge normen na te streven en om de beste praktijken te bestendigen.

Toezeggingen:

 1. Wij communiceren snel, volledig en nauwkeurig met onze klanten, werknemers, leveranciers, gemeenschapsleden, aandeelhouders, toezichthouders en alle anderen met wie wij zaken doen. Wij misleiden deze stakeholders niet en doen alleen beloften die wij kunnen nakomen.
 2. Wij houden nauwkeurige en betrouwbare documenten bij om tegemoet te komen aan onze wettelijke en financiële verplichtingen en om onze bedrijfsactiviteiten te beheren. Onze boeken en documenten geven alle bedrijfstransacties op nauwkeurige wijze weer.
 3. Wij staan geen niet-openbare of niet-geregistreerde inkomsten, uitgaven, activa of passiva toe. Wij zullen nooit documenten opstellen, of deelnemen aan het opstellen daarvan, die misleidend zijn.
 4. Wij werken volledig samen met de interne en onafhankelijke auditors van de onderneming.
 5. Wij vermijden situaties van belangenverstrengeling. Wij vermijden elke situatie die een verstrengeling kan veroorzaken, of lijkt te veroorzaken, tussen persoonlijke belangen en de belangen van de onderneming.
 6. Wij leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschappen waar wij werken door werkgelegenheid te bieden, door te investeren in infrastructuur en door lokale initiatieven te ondersteunen.
 7. Wij moedigen onze werknemers aan gebruik te maken van praktijktraining, functierotatie en opleiding om hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen.
 8. Wij streven ernaar om de milieu-impact van onze activiteiten te minimaliseren.
 9. Wij zetten ons in voor billijkheid op de werkplek en respecteren de rechten, cultuur en waardigheid van alle individuele personen. Wij handelen eerlijk en billijk en tolereren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie die gericht is op een individuele persoon of groep.
 10. Wij leven de wetgeving, regelgeving en voorschriften na die gelden in de landen en gemeenschappen waar wij actief zijn.
 11. Wij bieden, betalen, vragen of aanvaarden nooit steekpenningen in ongeacht welke vorm, noch direct noch indirect. Wij kunnen, voor zover dat passend is in de gegeven omstandigheden, geschenken en vermaak aanbieden of aanvaarden die bestemd zijn voor bedrijfsdoeleinden, die niet materieel zijn of vaak voorkomen en die de gebruiken weergeven die gelden in de sector en in de lokale omgeving.
 12. Wij concurreren altijd krachtdadig en onafhankelijk bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Wij handelen niet in strijd met antikartel- of concurrentiewetgeving in de rechtsgebieden waar wij zaken doen.
 13. Wij verstrekken geen bijdragen aan politieke partijen, noch nemen wij deel aan verkiezingscampagnes. Dit vormt geen enkele beperking van de vrijheid van onze werknemers om deel te nemen aan politieke activiteiten.
 14. Wij zoeken zakenpartners die het vertrouwen in onze relatie koesteren. Bij het overwegen van een zakelijk partnerschap baseren wij onze keuze van de partner niet alleen op economische overwegingen, maar ook op een aantal andere factoren, zoals, indien van toepassing, veiligheid, gezondheid, milieubeheer en duurzaam gedrag.
 15. Wij werken eraan om de milieu-impact van de waardeketen te minimaliseren en passen voor dit doeleinde technologie en methodes toe.
 16. Wij stimuleren veiligheidsbewust gedrag, zowel op de werkplek als elders. Wij streven ernaar een ongeval- en letselvrije werkomgeving te creëren voor alle werknemers en contractanten.
 17. Wij werken samen met klanten, leveranciers en partners om de veilige en juiste afhandeling en gebruik van onze producten te stimuleren.
 18. Wij stimuleren verbetering in de waardeketen door een actieve en open dialoog te voeren met klanten, partners en andere stakeholders.
 19. Wij ondersteunen, promoten en leiden industriële organisaties die deze doelstellingen bevorderen en werken actief samen met overheidsorganisaties en niet-gouvernementele organisaties om deze te bereiken.
 20. Wij geven actieve ondersteuning aan technologische innovatie ter verbetering van de tuinbouwproductiviteit.

Het bereiken van onze ambities en het naleven van onze toezeggingen:

De ambities en toezeggingen die wij hebben vermeld, zijn bedoeld als richtlijn voor het gedrag van alle directieleden, kaderleden, werknemers en vertegenwoordigers van de onderneming. Elk van deze personen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat onze bedrijfsbesluiten en -handelingen te allen tijde overeenstemmen met de letter en de geest van dit Bedrijfsbeleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de Gedragscode.

 • Alle leidinggevenden en managers van de onderneming, met inbegrip van onze kaderleden en directieleden, hebben de verantwoordelijkheid om leiding te geven in overeenstemming met onze ambities en toezeggingen, zowel in woorden als in daden.
 • Van alle leidinggevenden en managers van de onderneming wordt verwacht dat zij deze ambities en toezeggingen promoten en dat zij beschikbaar zijn voor iedereen met twijfels, vragen of klachten daarover.
 • Alle medewerkers van de onderneming worden aangemoedigd om vragen of kwesties in verband met deze zaken te bespreken met hun leidinggevenden.
 • Alle twijfels, vragen en klachten worden serieus genomen en worden onverwijld, op vertrouwelijke en professionele wijze behandeld.
 • Er worden geen represailles genomen tegen een medewerker die in goed vertrouwen een twijfel, vraag of klacht kenbaar maakt.

Gewenste eindresultaten:

 • De onderneming handelt ten gunste van winst, mensen en de aarde.
 • De werknemers van de onderneming waarderen deze als een goede plaats om te werken.
 • De onderneming heeft een goede status op het gebied van gezondheid en veiligheid.
 • De onderneming werft, behoudt en ontwikkelt gemotiveerde en toegewijde werknemers.
 • De klanten en leveranciers van de onderneming waarderen haar als een goed bedrijf om zaken mee te doen.
 • De inwoners van het land waarderen de onderneming als een goede ‘buurman’.
 • De onderneming verbetert de bedrijfsreputatie en positieve publiciteit van de tuinbouwsector.
 • De onderneming betaalt personeelsleden, leveranciers en crediteuren op tijd.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen