ALGEMENE VOORWAARDEN PAARDEKOOPER GROUP

Klik hier om de Algemene Leveringsvoorwaarden te bekijken in PDF.

ALGEMENE VOORWAARDEN PAARDEKOOPER GROUP
 
1.Toepasselijkheid
 
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (inclusief orders, overeenkomsten en precontractuele relaties) tussen Paardekooper Horti B.V. (voorheen Broekhof-Verpakkingen B.V.) en/of aan haar gelieerde vennootschappen (“Paardekooper”) en een klant betreffende de bestelling en/of levering van goederen of zaken aan een klant. Onder gelieerde ondernemingen wordt in ieder geval verstaan alle (huidige en toekomstige) dochter- en zustermaatschappijen van Paardekooper Horti B.V.
 
1.2
Tenzij expliciet anders en schriftelijk is overeengekomen zijn deze voorwaarden onderdeel van en zullen van toepassing zijn op alle rechtshandelingen tussen Paardekooper en de klant, ongeacht of de betreffende handelingen al dan niet leiden tot (het sluiten van) een overeenkomst.
 
1.3
Eventueel door klant gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zelfs wanneer Paardekooper een document ondertekent of aanvaard waarbij wordt verwezen naar door de klant gehanteerde voorwaarden geldt dit niet als een aanvaarding van dergelijke voorwaarden. Uitsluitend een uitdrukkelijke en specifieke schriftelijke bevestiging waarbij Paardekooper afstand doet van de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden en de aanvaarding van andere voorwaarden geldt als een aanvaarding van afwijkende voorwaarden.
 
1.4
Klanten met wie eenmaal is een overeenkomst is gesloten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard, gaan automatisch en stilzwijgend akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige handelingen met Paardekooper.
 
1.5
Afwijkingen of toevoegingen op deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn ondertekend namens Paardekooper.
 
1.6
Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in art. 1.5 wordt overeengekomen, dan geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
 
2.Offertes
 
2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend. Indien in de offerte een termijn voor aanvaarding of een geldigheidstermijn wordt genoemd, betekent niet dat het aanbod onherroepelijk is. Paardekooper kan een aanbod steeds herroepen, ook wanneer dit aanvaard is door de klant.
 
2.2
Bij een samengestelde prijsopgave welke is opgenomen in een offerte bestaat geen verplichting voor Paardekooper tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 
2.3
Klant mag bij de reactie op een aanbod geen afwijkende of aanvullende bedingen stellen. Dergelijke wijzigingen en afwijkingen binden Paardekooper niet en Paardekooper is op dat moment gerechtigd om de opdracht uit te voeren conform haar voorstel.
 
2.4
Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en producten en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
2.5
Paardekooper heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is Paardekooper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 
2.6
Ook in geval van een zogenoemde (bestendige) duurrelatie is Paardekooper alleen gebonden aan een levering indien de betreffende order is overeengekomen conform het bepaalde in artikel 2.4. Paardekooper is op ieder moment gerechtigd om een duurrelatie (tussentijds) met onmiddellijke ingang te beëindigen via een eenvoudige schriftelijke kennisgeving.
 
3. Prijzen
 
3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden geoffreerde of overeengekomen prijzen in Euro. Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en de tegenwaarde in Euro is aangegeven, zal deze tegenwaarde slechts bij benadering gelden.
 
3.2
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen, i) exclusief omzetbelasting, ii) op basis van door ons gehanteerde minimum hoeveelheden, iii) Af magazijn (ex Works/EXW), en iv) exclusief eventuele andere kosten zoals in- en uitvoerrechten alsmede enige andere overheidsheffing, kosten van transport, op- en overslag, kosten van verzekering, verwijderingsbijdrage(n), milieuheffingen of milieutoeslagen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, en kosten van kwaliteitscontroles.
 
3.3
Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order of gedurende een periode van prijsvastheid een of meerdere van de kostprijsbepalende factoren, waaronder wisselkoersen, grondstofprijzen of salarissen wijzigen, heeft Paardekooper het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Dit geldt ongeacht of de verhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging.
 
4. Betaling
 
4.1
Betaling dient steeds plaats te vinden binnen acht (8) dagen na de factuurdatum door overschrijving op het bankrekeningnummer van Paardekooper.
 
4.2
De klant is niet bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van Paardekooper.
 
4.3
Een reclame van de klant schort zijn eventuele betalingsverplichting tegenover Paardekooper niet op.
 
4.4
Paardekooper is steeds bevoegd een voorschot te vragen of betaling vooraf te verlangen. Tevens kan Paardekooper op ieder moment (aanvullende) zekerheid verlangen. Paardekooper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat de klant aan haar verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan.
 
4.5
Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn die vorderingen van Paardekooper op de klant onmiddellijk opeisbaar en kan Paardekooper de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met de klant ontbinden en/of de uitvoering daarvan opschorten. Paardekooper behoudt dan ook het recht op schadevergoeding in verband met de latere of niet uitvoering van de overeenkomst(en).
 
4.6
Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van een betalingstermijn zijn betaald, vanaf de factuurdatum de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten (6:119a BW) verschuldigd, maar te allen tijde minimaal 12% op jaarbasis. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat de klant in verzuim is tot de dag van algehele voldoening.
 
4.7
Naast voornoemd bedrag aan rente is de klant gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zijn minimaal 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250.
 
5. Eigendomsvoorbehoud
 
5.1
Het eigendom van de door Paardekooper aan klant geleverde goederen gaat pas op klant over als deze alle vorderingen heeft voldaan van hetgeen Paardekooper uit hoofde van alle overeenkomsten met klant te vorderen mocht hebben of krijgen.
 
5.2
Paardekooper is door de klant onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.
 
5.3
Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op klant is overgegaan, dan zal klant de goederen beheren als een goed huisvader en Paardekooper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of indien anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig deel van de goederen.
 
6. Levering en transport
 
6.1
De leveringstermijn gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt. Indien Paardekooper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens, vergunningen of ontheffingen en te behandelen materialen of hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, dan gaat de leveringstermijn in op de dag dat alle zaken in het bezit zijn van Paardekooper, maar niet eerder dan op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt.
 
6.2
De door Paardekooper opgegeven levertermijnen c.q. - data gelden steeds bij benadering en gelden nooit als een fatale termijn. Overschrijding van de termijn c.q. datum geeft de klant dus geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Bij een overschrijding dient de klant Paardekooper daarom schriftelijk in gebreke te stellen en Paardekooper alsnog een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren. Ingeval van een leveringsdatum dient bovendien met het bepaalde hiervoor in lid 1 rekening te worden gehouden.
 
6.3
Levering van de goederen en zaken geschiedt af fabriek (EXW) van Paardekooper volgens de Incoterms 2020, behoudens voor zover door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Onder fabriek wordt verstaan: het magazijn van het bedrijfsterrein van Paardekooper dan wel het bedrijfsterrein van de fabrikant/leverancier van Paardekooper, dit ter keuze van Paardekooper.
 
6.4
Indien Paardekooper toch zorgdraagt c.q. laat dragen voor het vervoer van de voor de klant bestemde zaken, geschiedt dit voor rekening en risico van de klant. Daarbij dient de klant zelf zorg te dragen voor een toepasselijke verzekering. Paardekooper verzorgt dit niet en is hooguit verantwoordelijk conform de wettelijke bepalingen rondom transport en met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden rondom aansprakelijkheid.
 
6.5
Indien de klant de goederen of voor de goederen uitgegeven documenten niet op het afgesproken tijdstip afneemt, dan zal de klant zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. In dat geval is Paardekooper onder meer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van klant op te (laten) slaan.
 
7. Opslag
 
7.1
Indien is overeengekomen dat bestelde artikelen in een magazijn worden opgeslagen dan geschiedt opslag voor rekening en risico van de klant vanaf het moment waarop deze door de klant betaald zijn. De goederen zijn dan op afroep beschikbaar.
 
7.2
Paardekooper is steeds en op ieder moment gerechtigd de betreffende artikelen direct en volledig te factureren.
 
7.3
Indien levering van goederen in gedeelten (op afroep) is overeengekomen, dan is de klant gehouden om af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en leverschema. Indien geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, zal de klant de goederen uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst volledig hebben afgenomen.
 
8. Reclames
 
8.1
De klant is gehouden om ontvangen zet- druk of andere proeven zorgvuldig te onderzoeken en binnen uiterlijk drie werkdagen eventuele gebreken of fouten te 3 van 5 PvR melden aan Paardekooper. Bij gebreke daarvan wordt de proef geacht juist te zijn en geldt als goedgekeurd door de klant welke vervolgens het uitgangspunt mogen vormen voor te bestellen producten. Mocht later blijken dat er toch gebreken, fouten of onvolkomenheden zijn die onopgemerkt zijn door de klant, dan geldt dit niet als een tekortkoming en is Paardekooper daarvoor niet aansprakelijk.
 
8.2
De klant dient afgeleverde zaken (w.o. ook emballage) zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant in het bijzonder na te gaan of 1) de juiste zaken zijn geleverd (zowel qua aard als qua aantal) en 2) de kwaliteit overeenkomst met hetgeen is overeenkomen.
 
8.3
Op straffe van verval dienen zichtbare tekortkomingen of schades direct bij levering schriftelijk (op het afleveringsdocument) te worden vermeld. Indien bij levering geen schriftelijke opmerking (op het afleveringsdocument) is gemaakt dan geldt dit als bewijs dat de klant de geleverde zaken bij levering in ieder geval uiterlijk juist en in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 
8.4
Tekortkomingen, die redelijkerwijs niet binnen de bovenstaande termijn hadden kunnen worden geconstateerd (dit aan te tonen door de klant), zullen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen zes maanden na levering van de zaken door Paardekooper, schriftelijk moeten worden gemeld door de klant.
 
8.5
Indien reclames niet tijdig schriftelijk door de klant aan Paardekooper zijn medegedeeld, dan vervallen alle eventuele aanspraken van de klant tegenover Paardekooper.
 
8.6
Indien de klant enig gebrek constateert, dan is de klant verplicht om het gebruik van de betreffende goederen onverwijld te staken. De klant zal alle door Paardekooper voor onderzoek van het gebrek gewenste medewerking verlenen, onder meer door Paardekooper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen.
 
8.7
Indien een klacht een deel van de geleverde zaken betreft, zal dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij instandhouding van het resterende gedeelte in redelijkheid niet van de klant gevergd kan worden.
 
8.8
De klant zal de afgekeurde zaken aan Paardekooper voor rekening en risico van de klant (laten) retourneren uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Paardekooper onder door Paardekooper te bepalen voorwaarden en modaliteiten. Tot het moment van ontvangst door Paardekooper worden de zaken gehouden voor risico van de klant.
 
8.9
Ingeval van een terechte klacht, is Paardekooper tot niet meer gehouden dan het voor haar rekening vervangen van de zaken waar de tekortkoming zich voordoet, dan wel – naar keuze van Paardekooper – het naar rato crediteren van de verschuldigde prijs van de betreffende zaken.
 
8.10
De reclametermijn voor door Paardekooper verzonden facturen bedraagt 8 (acht) dagen. Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd door klant wordt deze geacht vanuit de klant de onderliggende transactie correct weer te geven.
 
9. Emballage / statiegeld
 
9.1
Paardekooper is gerechtigd om statiegeld/ emballage (bijvoorbeeld voor zogenoemde pallets) (afzonderlijk) in rekening te brengen aan de klant.
 
9.2
Paardekooper is in beginsel niet gehouden om emballage of verpakkingsmateriaal van de geleverde zaken bij aflevering retour mee te nemen. Indien Paardekooper hiertoe wel verplicht wordt, bijvoorbeeld van overheidswege, dan is Paardekooper gerechtigd om alle daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen bij de klant.
 
9.3
Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven eigendom van Paardekooper c.q. haar leverancier. De klant krijgt deze zaken in bruikleen en wordt geacht deze zaken in goede staat te hebben ontvangen en dient de emballage dan ook in goede staat te houden. Dit geldt ook indien voor de emballage geen statiegeld wordt berekend. De klant is gehouden de in zijn bezit zijnde emballage voor haar rekening en risico weer aan Paardekooper op een door Paardekooper aan te wijzen locatie te (laten) retourneren.
 
9.4
In rekening gebracht emballage wordt door Paardekooper gecrediteerd nadat deze of dezelfde emballage onbeschadigd in haar magazijn is teruggekeerd. Bij (lichte) beschadiging behoudt Paardekooper het recht voor een ander c.q. geen bedrag te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Dit geldt onverminderd de overige rechten van Paardekooper, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.
 
10. Intellectueel eigendom
 
10.1
Het intellectuele eigendom van door of in opdracht van Paardekooper vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, clichés, drukwalsen, stansmessen, werktuigen en dergelijke, blijven te allen tijde het eigendom van Paardekooper, zelfs indien hierin beschermde werken van de klant verwerkt zijn (in dat laatste geval zal Paardekooper zaken met daarin het werk van de klant niet voor andere klanten gebruiken). Klant verkrijgt kosteloos een gebruiksrecht, voor de duur van de samenwerking, maar altijd maximaal twaalf maanden. De zaak en/of het intellectuele eigendom mag zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Paardekooper nimmer worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden of aan derden ter hand worden gesteld. Al het vorenstaande geldt ook indien voor de zaken een vergoeding of bijdrage in rekening is gebracht aan de klant.
10.2
De klant vrijwaart Paardekooper voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van haarzelf of van derden in verband met vorenstaande.
 
11. Toleranties
 
11.1
De in het kader van het uitbrengen van een offerte of anderszins verstrekte of overeengekomen afbeeldingen en specificaties, zoals maten, afmetingen, gewicht, kleuren, verpakkingseenheden en technische gegevens van de te leveren goederen gelden slechts bij benadering. Afwijkingen zowel naar boven als naar beneden zijn toelaatbaar. Indien een minimum of maximumwaarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven respectievelijk naar beneden in ieder geval toegestaan.
 
11.2
De volgende afwijkingen in kwantiteit zijn daarnaast in ieder geval toegelaten:
a. Voor hoezen: een onder levering tot 10.000 stuks of overlevering tot 20.000 stuks;
b. Voor karton: een over- of onder levering van 15%;
c. Voor papier en folie anders dan onder a en of b: een over- of onder levering van 20% met een maximum van 200 kilo.
d. Voor alle andere producten: een over- of onder levering van 15%
Bij de afwijking gaat Paardekooper uit van de bestelde hoeveelheid; facturering vindt te allen tijde plaats op grond van de geleverde hoeveelheid.
 
11.3
De volgende afwijkingen in kwaliteit zijn eveneens in ieder geval toegelaten:
 1. Emmers
  • Het op spanning brengen van de boven diameter waarbij de diameter verkleind wordt van 100% tot 70%.
  • Tot maximaal 3 kamers in de kraag niet volledig vol gespoten.
  • Bij zwarte emmers welke van zwart gerecycled materiaal gemaakt zijn: een kleurschakering van antraciet grijs tot zwart in zowel mat als glans.
 2. Gewicht en dikte. Een tolerantie van acht procent.
 3. Bruto/netto maat van hoezen. Hoezen worden van oudsher aangeduid met een bruto maat. Tenzij expliciet anders door Paardekooper vermeld wordt een bruto maat aangeboden. Ter bepaling van de netto maat dient men van de hoogte een fictieve blokmaat van vijf centimeter af te trekken. Het blok dient slechts om de hoezen bij elkaar te houden en de werkelijke afmeting ervan wordt daarom door Paardekooper tot een minimum beperkt tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afmetingen van hoezen worden vermeld in de volgorde (bruto) hoogte x netto breedte bovenzijde (gemeten op breedste punt) x netto breedte onderzijde (gemeten ter plaatse van de perforatie). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de “tail” van de hoes niet in de maatvoering verwerkt. Standaard wordt de “tail” echter niet verwijderd.
 4. Karton /papier. Afmetingen van dozen betreffen de buitenmaten. De volgende afwijkingen in formaat zijn in ieder geval toelaatbaar:
  • papier op rollen: 1% met een minimum van 3 mm. Papier op vellen: 1% met een minimum van 5 mm. In beide gevallen zowel in lengte en breedte)
  • Cellofaan of kunststoffilm op rollen, 2mm;
  • Zakken uit cellofaan of kunststoffilm in uiteengeslagen breedte/lengte t/m 200mm, 2mm. Boven 200mm, 4mm
  • Papieren zakken in uiteengeslagen breedte, max 3mm, in zaklengte max. 5mm;
  • Golfkartonnendozen: afwijking van + of - 5mm;
  • De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag een kleinere diameter hebben.
 5. Kleur. Geringe afwijkingen in kleur geven geen recht tot reclame of andere acties of rechtsmiddelen. Als voorbeeld van een geringe afwijking wordt gesteld een PMS kleur waarbij de gedrukte kleur met maximaal een eenheid afwijkt.
12. Ontbinding
 
12.1
De klant kan een overeenkomst of order alleen ontbinden indien sprake is van het substantieel niet nakomen van een wezenlijke verplichting ten aanzien van de betreffende overeenkomst c.q. order. In geval van een ontbinding geldt voor Paardekooper geen ongedaanmakingsverbintenis. Eventueel vooruitbetaalde vergoedingen zullen door Paardekooper worden terugbetaald indien en voor zover daar geen tegenprestatie namens Paardekooper tegenover staat.
 
12.2
Ingeval van een (dreigende) tekortkoming aan de zijde van Paardekooper is Paardekooper gerechtigd de betreffende overeenkomst of order via een eenvoudige kennisgeving met directe ingang te beëindigen. Dit laat de overige rechten van Paardekooper ter zake, waaronder het recht op schadevergoeding of vergoeding van kosten in stand.
 
13. Overmacht
 
13.1
Een partij is niet aansprakelijk en is niet gehouden tot nakoming, ook niet van garantieverplichtingen, in geval van omstandigheden die, direct of indirect, buiten haar macht liggen (overmacht), met inbegrip van, maar niet beperkt tot; stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, epidemie/pandemie, overheidshandelen of -ingrijpen, natuurverschijnselen of -invloeden (overstromingen etc.), transportproblemen (zowel bij de aanvoer naar Paardekooper als bij de aflevering aan de klant), productieproblemen, tekort of afwezigheid van grondstoffen of andere zaken, oorlogshandelingen of terrorisme, burgerlijke of militaire ongeregeldheden, computer- of netwerkstoringen/-problemen, en alle andere omstandigheden waardoor Paardekooper een prestatie die van belang is in verband met de door haar 5 van 5 PvR te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 
13.2
Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onder vergoeding van de door Paardekooper gemaakte en nog te maken kosten in verband met de betreffende order/levering. Wat reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
 
14. Aansprakelijkheid
 
14.1
De aansprakelijkheid van Paardekooper is in alle gevallen (inclusief vrijwaringen) en ongeacht de grond waarop deze gestoeld wordt, beperkt tot directe schade.
 
14.2
De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het door de klant betaalde bedrag (ex btw) voor het relevante deel van de betreffende order/levering.
 
14.3
De aansprakelijkheid van Paardekooper is in alle gevallen echter beperkt tot een maximumbedrag van € 250.000 (zegge: tweehonderdvijftig duizend euro)
 
14.4
De aansprakelijkheid van Paardekooper voor indirecte schade, gevolgschade, zoals winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van gegevens, verlies van gebruik van zaken of apparatuur, schade aan verpakte zaken, werkonderbreking, (meer)kosten van of verband houdende met vervangende zaken of apparatuur, faciliteiten of diensten en schade of verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking of vertragingen, is uitgesloten.
 
14.5
De rechtsvordering tot schadevergoeding, of tot herstel ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de klant ter zake heeft geprotesteerd.
 
15. Slotbepalingen
 
15.1
Indien enige bepaling in deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 
15.2
Paardekooper is gerechtigd deze algemene voorwaarden tussentijds en eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden dan in de plaats van de geldende voorwaarden. Paardekooper zal haar wederpartij waar mogelijk informeren over gewijzigde voorwaarden.
 
15.3
Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle bestellingen en overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
15.4
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
15.5
Voor zover niet verboden door dwingende nationale of internationale rechtsregels, zullen alle geschillen tussen partijen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen