Algemene Leveringsvoorwaarden Van Dillewijn Group BV per 6 april 2021

Algemene Leveringsvoorwaarden Van Dillewijn Group BV per 6 april 2021

 

Artikel 1 Algemeen

Van Dillewijn Verpakkingen B.V., Zwapak B.V., Dillewijn Zwapak B.V., Dillewijn Alflora, Vaselife International B.V. en enig andere aan de Van Dillewijn Group B.V (gevestigd te Aalsmeer), gelieerde onderneming worden in deze algemene voorwaarden hierna aangeduid met “leverancier”. Onder “wederpartij” , “opdrachtgever”, “afnemer” of “klant” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die aan de leverancier verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle offertes van de leverancier en verbintenissen tussen de leverancier en de wederpartij, uitsluitend de hierna volgende voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Leverancier heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing zijn op de reeds bestaande overeenkomst zodra de afnemer de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of zou worden vernietigd, blijven de algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen moeten schriftelijk worden bevestigd en blijven gedurende een door de leverancier aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van de leverancier vrijblijvend.

Artikel 3 Overeenkomst

Behoudens het in deze algemene voorwaarden overigens bepaalde, komt een overeenkomst in ieder geval tot stand nadat de leverancier een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, heeft bevestigd of heeft uitgevoerd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 Prijzen

Prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting.

In geval na acceptatie van een order;

 1. opdrachtgever na eerste drukproef, auteurscorrecties doorvoert en/of extra drukproeven laat vervaardigen en/of aanpassingen verlangt welke een ander drukprocedé tot gevolg hebben (waaronder inbegrepen het drukken met meerdere kleuren),
 2. leverancier aantoont dat haar inkoopkosten door algemene prijsstijgingen en/of valutaschommelingen met meer dan vijftien procent zijn gestegen,

is leverancier gerechtigd om zijn verkoopprijs dienovereenkomstig te verhogen.

Indien zo’n prijsverhoging meer dan 15% bedraagt heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst met betrekking tot het deel waarop de prijsverhoging betrekking heeft schriftelijk te ontbinden. Zo’n ontbinding dient onverwijld na bekendmaking van de prijsverhoging te geschieden.

Artikel 5 Annulering

De wederpartij is bevoegd een overeenkomst te annuleren, voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en uitsluitend indien deze de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt.

Artikel 6 Eigendom productiemiddelen

 1. Alle productiemiddelen zoals clichés, cilinders, litho’s, negatieven, positieven, stansmessen, informatiedragers, programmatuur en ander grafisch materiaal zijn onderdeel van de drukkerij-inventaris en zijn als zodanig het eigendom van de leverancier, ook al zijn zij (deels) in rekening gebracht.
 2. De kosten welke door de opdrachtgever zijn betaald voor bijvoorbeeld cilinders, drukvoorbereiding of cliches betreffen slechts een bijdrage in de gehele drukvoorbereidingskosten. De materialen blijven eigendom van de leverancier.
 3. De opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren de leverancier anders schriftelijk met hem is overeengekomen.
 4. De leverancier is niet verplicht deze onderdelen na eerste productie te bewaren.
 5. De etsing voor diepdruk wordt na gereedkomen van de drukopdracht van de vormcilinder verwijderd, tenzij met de afnemer een regeling is getroffen over het bewaren van deze cilinder.
 6. De leden 1,2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op de door de opdrachtgever bijgeleverde productiemiddelen. Deze blijven eigendom van de opdrachtgever.
 7. Voor zover de leverancier productiemiddelen van toeleveringsbedrijven betrekt, staat hij tot deze in een verhouding van opdrachtgever tot leverancier (en omgekeerd).

Artikel 7 Zet-, druk- of andere proeven

De wederpartij is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van de leverancier ontvangen zet-, druk-, of andere proeven, zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken deze (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) binnen drie werkdagen, gecorrigeerd of goedgekeurd, aan de leverancier terug te zenden. Goedkeuring door de wederpartij geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd en/of juist heeft laten uitvoeren. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Een proef welke ongetekend retour komt wordt door partijen beschouwd als zijnde een goedkeuring zonder wijzigingen.

Artikel 8 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 2. Het auteursrecht van de door en/of in opdracht van de leverancier ontworpen dan wel tot stand gebrachte etsen, tekeningen, litho’s, foto’s, programmatuur, modellen en dergelijke blijft bij de leverancier berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.
 3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder lid 2 bedoeld, dan wordt dit na één maand in rekening gebracht, terwijl het verveelvoudigings- en productierecht bij de leverancier blijft.
 4. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.
 5. Auteursrechten en andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten worden nooit impliciet aan de opdrachtgever overgedragen. Deze rechten kunnen slechts bij afzonderlijke expliciete overeenkomst worden overgedragen.

Artikel 9 Onderaanneming

Sommige productieprocessen kunnen van tijd tot tijd worden uitbesteed aan onderaannemers. Procedures worden gevolgd om onderaannemers en het geleverde werk effectief te controleren.

Artikel 10 Afwijkingen

Onder order verstaat de leverancier één partij in één formaat, één kleur en één kwaliteit. Onder tolerantie wordt verstaan de afwijking naar boven of beneden die toelaatbaar is.

 1. Kwantiteit.
  Voor wat betreft afwijkingen in aantal tussen order en levering gelden tolerantiegrenzen, waarbij de leverancier in ieder geval (maar niet uitsluitend) naar behoren gepresteerd heeft indien de leveringen binnen de hieronder genoemde grenzen vallen:

  Producten die niet voorzien van een artikelnummer in de huidige catalogus zijn opgenomen; 
  1. Voor hoezen: een onderlevering tot 10.000 stuks of overlevering tot 20.000 stuks.
  2. Voor karton: een over- of onderlevering van 15% met een maximum van 500 stuks.
  3. Voor papier en folie anders dan onder a en of b: een over- of onderlevering van 20% met een maximum van 200 kilo.
  4. Voor alle andere producten: een over- of onderlevering van 15%

  Bij de afwijking gaat de leverancier uit van de bestelde hoeveelheid; facturering vindt te allen tijde plaats op grond van de geleverde hoeveelheid. 

 2. Kwaliteit

  Afwijkingen tussen aanbiedingen, monsters (of eerdere leveringen) en leveringen kunnen geen aanleiding vormen tot het weigeren van de levering, ontbinding van de overeenkomst, opschorten van de betaling of schadevergoeding indien de afwijking van geringe importantie is, waarbij de leverancier geringe importantie definieert als een kwaliteit die de essentie van de geleverde goederen en de gebruikswaarde ervan niet aantast en waarbij in ieder geval (maar niet uitsluitend) leverancier een behoorlijke prestatie heeft geleverd als afwijkingen binnen de hierna genoemde toleranties vallen. Bij beoordeling of een levering voldoet moet een gemiddelde uit de gehele order dienen te worden genomen.

  1. Emmers.
   1. Het op spanning brengen van de bovendiameter waarbij de diameter verkleind wordt van 100% tot 70%. 
   2. Tot maximaal 3 kamers in de kraag niet volledig vol gespoten. 
   3. Bij zwarte emmers welke van zwart gerecycled materiaal gemaakt zijn: een kleurschakering van antraciet grijs tot zwart in zowel mat als glans.
  2. Gewicht en dikte. Een tolerantie van acht procent. 
  3. Bruto/netto maat van hoezen. Hoezen worden van oudsher aangeduid met een brutomaat. Tenzij expliciet anders door leverancier vermeld wordt een bruto maat aangeboden. Ter bepaling van de netto maat dient men van de hoogte een fictieve blokmaat van vijf centimeter af te trekken. Het blok dient slechts om de hoezen bij elkaar te houden en de werkelijke afmeting ervan wordt daarom door leverancier tot een minimum beperkt tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afmetingen van hoezen worden vermeld in de volgorde (bruto) hoogte x netto breedte bovenzijde (gemeten op breedste punt) x netto breedte onderzijde (gemeten ter plaatse van de perforatie). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de “tail” van de hoes niet in de maatvoering verwerkt. Standaard wordt de “tail” echter niet verwijderd.
  4. Karton. Afmetingen van dozen zijn binnenwerks gemeten en worden vermeld in de volgorde lengte x breedte x hoogte. Bij platen is de eerste maat, de maat in de richting van golfrug en volgend golfdal. 
  5. Maatvoering. Alle netto maten van dozen, hoezen, rollen en vellen: een tolerantie van één centimeter. Indien een roldiameter is overeengekomen kan de diameter van enkele restrollen een veel kleinere diameter hebben. 
  6. Kleur. Geringe afwijkingen in kleur geven geen recht tot reclame. Als voorbeeld van een geringe afwijking wordt gesteld een PMS kleur waarbij de gedrukte kleur met maximaal een eenheid afwijkt.
  7. EAN codering. Leverancier is, behoudens toerekenbare tekortkoming bij de vervaardiging, niet aansprakelijk voor (on)bruikbaarheid van de code welke op verzoek van opdrachtgever is aangebracht. 

Voor andere specificaties dan de in dit artikel (Afwijkingen) genoemde, zijn de bij eerdere leveringen toegestane afwijking en bij gebreke daarvan de gebruikelijke door leverancier geleverde afwijkingen toelaatbaar.

Artikel 11 Levertijd

Leverancier zal zich inspannen om de overeengekomen levertijd in acht te nemen. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door te late levering tenzij opdrachtgever aantoont dat de late levering is ontstaan door nalatigheid van de leverancier. 

In het geval dat opdrachtgever meer dan (de door leverancier) aangegeven tijd nodig heeft om een ontwerp en/of drukproef goed te keuren wordt door leverancier opnieuw een levertijd bepaald. Zo’n vertraging kan in de praktijk tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd met meer dan de vertraging wordt overschreden. De opdrachtgever doet in zo’n geval expliciet afstand van het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Levering en facturatie

Levering vindt plaats “af magazijn” van de leverancier. De goederen gelden als geleverd op het moment waarop de zaken gereed voor verzending bij de leverancier, ter beschikking van de wederpartij staan en de leverancier hiervan de wederpartij heeft kennis gegeven.

Facturatie geschied op moment van levering tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 13 Risico

Vanaf het moment van levering door de leverancier is het geleverde voor risico van de wederpartij. In het geval dat de leverancier het transport verzorgt is het de verantwoording van de opdrachtgever om de zending te verzekeren.

Artikel 14 Transport en opslagkosten

Indien op verzoek van de opdrachtgever de goederen worden getransporteerd naar een ander adres zal Leverancier transportkosten doorbelasten. 

Indien de opdrachtgever verzoekt om transport van de goederen op een later moment dan overeengekomen in de orderbevestiging zal Leverancier factureren op het tijdstip zoals overeengekomen in de orderbevestiging en zal Leverancier bovendien 10 euro per pallet per week aan opslagkosten doorbelasten.

Artikel 15 Reclames

Indien de wederpartij zich niet kan verenigen met de factuur of de geleverde goederen, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na ontvangst, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames op verbruikte en/of verwerkte goederen worden door de leverancier niet meer in behandeling genomen ongeacht het tijdstip van indiening van de klacht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

De leverancier aanvaardt bij toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van haar zijde een maximale schadeplichtigheid tot het bedrag van het overeengekomen en bij de wederpartij in rekening gebrachte factuurbedrag, exclusief omzetbelasting. De leverancier is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. De wederpartij zal de leverancier vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de leverancier als de wederpartij, die verband houden met de in dit artikel bedoelde schade. De leverancier heeft het recht om in plaats van het betalen van de schadevergoeding de goederen of diensten opnieuw te leveren.

Artikel 17 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zijn indien en voorzover deze omstandigheden nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede begrepen:
  1. Stakingen in andere bedrijven dan die van leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van leverancier. 
  2. Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
  3. Niet voorzienbare, bij toeleveranciers of andere derden waarvan leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen.
  4. Ingrijpende wijzigingen in valutaverhoudingen, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden. 
  5. Abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie. 
  6. Terrorisme, oorlog, rampspoed en dergelijke.
 2. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort.
 3. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 4. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 Ontbinding en opschorting

 1. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit een overeenkomst met Leverancier mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging , liquidatie of beëindiging anders dan ten behoeve van de reconstructie of samenvoeging van ondernemingen van het bedrijf van afnemer, is afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier het recht om zonder ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie en onverminderd de overige aan Leverancier toekomende rechten. 
 2. In al deze gevallen is / wordt elke vordering van Leverancier op afnemer direct opeisbaar.
 3. Indien Leverancier de gegronde vrees heeft dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal kunnen voldoen, heeft zij het recht om zonder ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst op te schorten, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie en onverminderd de overige aan Leverancier toekomende rechten.
 4. Enige verhindering aan de zijde van de afnemer, door welke oorzaak ook, waardoor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, ontslaat de afnemer niet van zijn verplichting tot de betaling van de in de overeenkomst vermelde totale prijs.
 5. Indien de overeenkomst tussen Leverancier en afnemer op grond van dit artikel wordt ontbonden, is de afnemer gehouden om Leverancier volledig schadeloos te stellen, met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door Leverancier aantoonbaar gemaakt kosten en winstderving. 
 6. De afnemer vrijwaart Leverancier van alle vorderingen van derden, waaronder leveranciers, die voortvloeien uit de ontbinding van de overeenkomst.
 7. Afnemer zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier zijn betalings-verplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is, verrekenen met hetgeen hij eventueel van Leverancier heeft te vorderen.

Artikel 19 Betaling en krediet

 1. Elke overeenkomst van koop/verkoop wordt door leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat aan leverancier van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt.
 2. Betaling geschiedt à contant. Als besloten wordt te factureren op rekening dient betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Wordt binnen genoemde termijn niet betaald, dan is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling daarna in verzuim.
 4. Facturen welke niet binnen de genoemde termijn worden betaald worden verrekend/uitgesloten bij het bepalen van eventueel overeengekomen staffelkortingen en jaarbonussen.
 5. De wederpartij is vanaf de dag waarop hij in verzuim is een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend.
 6. De wederpartij is ten allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk is gedekt en dat de leverancier daarop zonder moeite, verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid dienen te worden aangevuld.
 7. De leverancier behoudt zich het recht voor om een betaling anders dan contant of per bankoverboeking niet te accepteren als een betaling.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De door de leverancier geleverde goederen blijven het eigendom van de leverancier totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Door de leverancier afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 
 3. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander zakelijk recht op te vestigen. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij, of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht de leverancier zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
 4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van de leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven, met in achtneming van het volgende:
  1. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3.239 BW.
  2. De vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn derde partijen bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de leverancier geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3.239 BW.
  3. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de leverancier.
  4. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 21 Incassokosten

 1. Indien de leverancier de betaling niet tijdig heeft ontvangen, is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van alle, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen kosten voor advocaten, deurwaarders, incassobureaus en ander juridische adviseurs. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €125,-.
 2. Betalingen door de wederpartij worden eerst in mindering gebracht op de kosten van de incasso, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
 3. Indien de wederpartij meerdere facturen dient te voldoen, worden de betalingen ook bij andersluidende opgave van de wederpartij aan deze facturen toegerekend in volgorde van opeisbaarheid.

Artikel 22 Rechtskeuze forum keuze

Op de overeenkomst tussen de leverancier en de wederpartij en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende partij de voorkeur mocht geven aan de bevoegde rechter voor de wederpartij als gedaagde.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen