ALGEMENE VOORWAARDEN DILLEWIJN ZWAPAK

Klik hier om de Algemene Leveringsvoorwaarden te bekijken in PDF.

ALGEMENE VOORWAARDEN DILLEWIJN ZWAPAK
 
1.Toepasselijkheid
 
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (inclusief orders, overeenkomsten en precontractuele relaties) tussen Dillewijn Zwapak B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen (Dillewijn) en een klant betreffende de bestelling en/of levering van goederen of zaken aan een klant. Onder gelieerde ondernemingen wordt in ieder geval verstaan alle (huidige en toekomstige) dochter - en zustermaatschappijen van Dillewijn Zwapak B.V.,
waaronder in ieder geval Vaselife International B.V.
 
1.2
Tenzij expliciet anders en schriftelijk is over een gekomen zijn deze voorwaarden onderdeel van en zullen van toepassing zijn op alle rechtshandelingen tussen Dillewijn en de klant, ongeacht of de betreffende handelingen al dan niet leiden tot (het sluiten van) een overeenkomst.
 
1.3
Eventueel door klant gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zelfs wanneer Dillewijn een document ondertekent of aanvaard waarbij wordt verwezen naar door de klant gehanteerde voorwaarden geldt dit niet als een aanvaarding van dergelijke voorwaard en. Uitsluitend een uitdrukkelijke en specifieke schriftelijke bevestiging waarbij Dillewijn afstand doet van de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden en de aanvaarding  van andere voorwaarden geldt als een aanvaarding van afwijkende voorwaarden.
 
1.4
Klant en met wie eenmaal is een overeenkomst is gesloten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard, gaan automatisch en stilzwijgend akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige handelingen met Dillewijn.
 
1.5
Afwijkingen of toevoegingen op deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn ondertekend namens Dillewijn.
 
1.6
Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in art. 1.5 wordt overeengekomen, dan geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
 
2.Offertes
 
2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend. Indien in de offerte een termijn voor aanvaarding of een geldigheidstermijn wordt genoemd, betekent niet dat het aanboonherroepelijk is. Dillewijn kan een aanbod steeds herroepen, ook wanneer dit aanvaard is door de klant.
 
2.2
Bij een samengestelde prijsopgave welke is opgenomen in een offerte bestaat geen verplichting voor Dillewijn tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 
2.3
Klant mag bij de reactie op een aanbod geen afwijkende of aanvullende bedingen stellen. Dergelijke wijzigingen en afwijkingen binden Dillewijn niet en Dillewijn is op dat moment gerechtigd om de opdracht uit te voeren conform haar voorstel.
 
2.4
Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en producten en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
2.5
Dillewijn heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is Dillewijn bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 
2.6
Ook in geval van een zogenoemde (bestendige) duurrelatie is Dillewijn alleen gebonden aan een levering indien de betreffende order is overeengekomen conform het bepaalde in artikel 2.4. Dillewijn is op ieder moment gerechtigd om een duurrelatie (tussentijds) met onmiddellijke ingang te beëindigen via een eenvoudige schriftelijke kennisgeving
 
3. Prijzen
 
3.1
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden geoffreerde of overeengekomen prijzen in Euro. Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en de tegenwaarde in Euro is aangegeven, zal deze tegenwaarde slechts bij benadering gelden.
 
3.2
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen, i) exclusief omzetbelasting, ii) op basis van door ons gehanteer de minimum hoeveelheden, iii) Af magazijn (ex Works/EXW), en iv) exclusief eventuele andere kosten zoals in - en uitvoerrechten alsmede enige andere overheidsheffing, kosten van transport, op- en overslag, kosten van verzekering, verwijderingsbijdrage(n), milieuheffingen of milieutoeslagen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, en kosten van kwaliteitscontroles.
 
3.3
Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order mof gedurende een periode van prijsvastheid een of meerdere van de kostpri jsbepalende factoren, waaronder wisselkoersen, grondstofprijzen of    salarissen wijzigen, heeft Dillewijn het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Dit geldt ongeacht of de verhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging.
 
4. Betaling
 
4.1
Betaling dient steeds plaats te vinden binnen acht (8) dagen na de factuurdatum door overschrijving op het bankrekeningnummer van Dillewijn.
 
4.2
De klant is niet bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van Dillewijn.
 
4.3
Een reclame van de klant schort zijn eventuele betalingsverplichting tegenover Dillewijn niet op.
 
4.4
Dillewijn is steeds bevoegd een voorschot te vragen of betaling vooraf te verlangen. Tevens kan Dillewijn op ieder moment (aanvullende) zekerheid verlangen. Dillewijn is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat de klant aan haar verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan.
 
4.5
Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn die vorderingen van Dillewijn  op de klant onmiddellijk opeisbaar en kan Dillewijn de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met de klant ontbinden en/of de uitvoering daarvan opschorten. Dillewijn behoudt dan ook het recht op schadevergoeding in verband met de latere of niet uitvoering van de overeenkomst(en).
 
4.6
Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van een betalingstermijn zijn betaald, vanaf de factuurdatum de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten ( 6:119a BW) verschuldigd, maar te allen tijde minimaal 12% op jaarbasis. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat de klant in verzuim is tot de dag van algehele voldoening.
 
4.7
Naast voornoemd bedrag aan rente is de klant gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zijn minimaal 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250.
 
5. Eigendomsvoorbehoud
 
5.1
Het eigendom van de door Dillewijn aan klant geleverde goederen gaat pas op klant over als deze alle vorderingen heeft voldaan van hetgeen Dillewijn uit hoofde van alle overeenkomsten met klant te vorderen mocht hebben of krijgen.
 
5.2
Dillewijn is door de klant onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.
 
5.3
Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op klant is over gegaan, dan zal klant de goederen beheren als een goed huisvader en Dillewijn onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of indien anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig deel van de goederen.
 
6. Levering en transport
 
6.1
De leveringstermijn gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt. Indien Dillewijn voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens, vergunningen of ontheffingen en te behandelen materialen of hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, dan gaat de leveringstermijn in op de dag dat alle zaken in het bezit zijn van Dillewijn , maar niet eerder dan op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt.
 
6.2
De door Dillewijn opgegeven levertermijnen c.q. - data gelden steeds bij benadering en gelden nooit als een fatale termijn. Overschrijding van de termijn c.q. datum geeft de klant dus geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Bij een overschrijding dient de klant Dillewijn daarom schriftelijk in gebreke te stellen en Dillewijn alsnog een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren. Ingeval van een leveringsdatum dient bovendien met het bepaalde hiervoor in lid 1 rekening te worden gehouden.
 
6.3
Levering van de goederen en zaken geschiedt af fabriek (EXW) van Dillewijn volgens de Incoterms 2020, behoudens voor zover door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Onder fabriek wordt verstaan: het magazijn van het bedrijfsterrein van Dillewijn dan wel het bedrijfsterrein van de fabrikant/leverancier van Dillewijn , dit ter keuze van Dillewijn.
 
6.4
Indien Dillewijn toch zorg draagt c.q. laat dragen voor het vervoer van de voor de klant bestemde zaken, geschiedt dit voor rekening en risico van de klant. Daarbij dient de klant zelf zorg te dragen voor een toepasselijke verzekering.
Dillewijn verzorgt dit niet en is hooguit verantwoordelijk conform de wettelijke bepalingen rondom transport en met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden rondom aansprakelijkheid.
 
6.5
Indien de klant de goederen of voor de goederen uitgegeven documenten niet op het afgesproken tijdstip afneemt, dan zal de klant zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. In dat geval is Dillewijn onder meer gerechtigd de goederen voor rekening en risico van klant op te (laten) slaan.
 
7. Opslag
 
7.1
Indien is overeengekomen dat bestelde artikelen in een magazijn worden opgeslagen dan geschiedt opslag voor rekening en risico van de klant vanaf het moment waarop deze door de klant betaald zijn. De goederen zijn dan op afroep beschikbaar.
 
7.2
Dillewijn is steeds en op ieder moment gerechtigd de betreffende artikelen direct en volledig te factureren.
 
7.3
Indien levering van goederen in gedeelten (op afroep) is overeengekomen, dan is de klant gehouden om af te nemen volgens het overeengekomen afroep - en leverschema. Indien geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, zal de klant de goederen uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst volledig hebben afgenomen.
 
8. Reclames
 
8.1
De klant is gehouden om ontvangen zet - druk of andere proeven zorgvuldig te onderzoeken en binnen uiterlijk drie werkdagen eventuele gebreken of fouten te melden aan Dillewijn. Bij gebreke daarvan wordt de proef geacht juist te zijn en geldt als goedgekeurd door de klant welke vervolgens het uitgangspunt mogen vormen voor te bestellen producten. Mocht later blijken dat er toch gebreken, fouten of onvolkomenheden zijn die onopgemerkt zijn door de klant, dan geldt dit niet als een tekortkoming en is Dillewijn daarvoor niet aansprakelijk.   
 
8.2
De klant dient afgeleverde zaken (w.o. ook emballage) zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant in het bijzonder na te gaan of 1) de juiste zaken zijn geleverd (zowel qua aard als qua aantal) en 2) de kwaliteit overeenkomst met het geen is overeenkomen.
 
8.3
Op straffe van verval dienen zichtbare tekortkomingen of schades direct bij levering schriftelijk (op het afleveringsdocument) te worden vermeld. Indien bij levering geen schriftelijke opmerking (op het afleveringsdocument) is gemaakt dan geldt dit als bewijs dat de klant de geleverde zaken bij levering in ieder geval uiterlijk juist en in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 
8.4
Tekortkomingen, die redelijkerwijs niet binnen de bovenstaande termijn hadden kunnen worden geconstateerd (dit aan te tonen door de klant), zullen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen zes maanden na levering van de zaken door Dillewijn , schriftelijk moeten worden gemeld door de klant.
 
8.5
Indien reclames niet tijdig schriftelijk door de klant aan Dillewijn zijn medegedeeld, dan vervallen alle eventuele aanspraken van de klant tegenover Dillewijn.
 
8.6
Indien de klant enig gebrek constateert, dan is de klant verplicht om het gebruik van de betreffende goederen onverwijld te staken. De klant zal alle door Dillewijn voor onderzoek van het gebrek gewenste medewerking verlenen, onder meer door Dillewijn in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen.
 
8.7
Indien een klacht een deel van de geleverde zaken betreft, zal dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij instandhouding van het resterende gedeelte in redelijkheid niet van de klant gevergd kan worden.
 
8.8
De klant zal de afgekeurde zaken aan  Dillewijn voor rekening en risico van de klant (laten) retourneren uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Dillewijn onder door Dillewijn te bepalen voorwaarden en modaliteiten. Tot het moment van ontvangst door Dillewijn worden de zaken gehouden voor risico van de klant.
 
8.9
Ingeval van een terechte klacht, is Dillewijn tot niet meer gehouden dan het voor haar rekening vervangenvan de zaken waar de tekortkoming zich voordoet, dan wel – naar keuze van Dillewijn – het naar ratocrediteren van de verschuldigde prijs van de betreffende zaken.
 
8.10
De reclametermijn voor door Dillewijn  verzonden facturen bedraagt 8 (acht) dagen. Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd door klant wordt deze geacht vanuit de klant de onderliggende transactie correct weer te geven.
 
9. Emballage / statiegeld
 
9.1
Dillewijn is gerechtigd om statiegeld/ emballage (bijvoorbeeld voor zogenoemde pallets) (afzonderlijk) in rekening te brengen aan de klant.
 
9.2
Dillewijn is in beginsel niet gehouden om emballage of verpakkingsmateriaal van de geleverde zaken bij aflevering retour mee te nemen. Indien Dillewijn hiertoe wel verplicht wordt, bijvoorbeeld van overheidswege, dan is Dillewijn gerechtigd om alle daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen bij de klant.
 
9.3
Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven eigendom van Dillewijn c.q. haar leverancier. De klant krijgt deze zaken in bruikleen en wordt geacht deze zaken in goede staat te hebben ontvangen en dient de emballage dan ook in goede staat te houden. Dit geldt ook indien voor de emballage geen statiegeld wordt berekend. De klant  is gehouden de in zijn bezit zijnde emballage voor haar rekening en risico weer aan Dillewijn op een door Dillewijn aan te wijzen locatie te (laten) retourneren.
 
9.4
In rekening gebracht emballage wordt door Dillewijn gecrediteerd nadat deze of dezelfde emballage onbeschadigd in haar magazijn is teruggekeerd. Bij (lichte) beschadiging behoudt Dillewijnhet recht voor
een ander c.q. geen bedrag te crediteren dan het inrekening gebrachte statiegeld. Dit geldt onverminderd de overige rechten van Dillewijn, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.
 
10. Intellectueel eigendom
 
10.1
Het intellectuele eigendom van door of in opdracht van Dillewijn vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, clichés , drukwalsen , stansmessen , werktuigen en dergelijke, blijven te allen tijde het eigendom van Dillewijn , zelfs indien hierin beschermde werken van de klant verwerkt zijn (in dat laatste geval zal Dillewijn zaken met daarin het werk van de klant niet voor andere klanten gebruiken). Klant verkrijgt kosteloos een gebruiksrecht, voor de duur van de samenwerking, maar altijd maximaal twaalf maanden.  De zaak en/of het intellectuele eigendom mag zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Dillewijn nimmer worden verveelvoudigd of
openbaar gemaakt worden of aan derden ter hand worden gesteld. Al het vorenstaande geldt ook indien voor de zaken een vergoeding of bijdrage in rekening is gebracht aan de klant.
 
10.2
De klant vrijwaart Dillewijn voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van haarzelf of van derden in verband met vorenstaande.
 
11. Toleranties
 
11.1
De in het kader van het uitbrengen van een offerte of anderszins verstrekte of overeengekomen afbeeldingen en specificaties, zoals maten, afmetingen, gewicht, kleuren, verpakkingseenheden en technische gegevens  van de te leveren goederen gelden slechts bij benadering. Afwijkingen zowel naar boven als naar beneden zijn toelaatbaar. Indien een minimum of maximumwaarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven respectievelijk naar beneden in ieder geval toegestaan.
 
11.2
De volgende afwijkingen in kwantiteit zijn daarnaast in ieder geval toegelaten: a. Voor hoezen: een onder levering tot 10.000 stuks of overlevering tot 20.000 stuks; b. Voor karton: een over - of onder levering van 15%; c. Voor papier en folie anders dan onder a en of b: een over - of onder levering van 20% met een maximum van 200 kilo. d. Voor alle andere producten: een over - of onder levering van 15% Bij de afwijking gaat Dillewijn uit van de bestelde hoeveelheid; facturering vindt te allen tijde plaats op grond van de geleverde hoeveelheid.
 
11.3
De volgende afwijkingen in kwaliteit zijn eveneens in ieder geval toegelaten:
 1. Emmers
  • Het op spanning brengen van de boven diameter waarbij de diameter verkleind wordt van 100% tot 70%. 
  • Tot maximaal 3 kamers in de kraag niet volledig vol gespoten.
  • Bij zwarte emmers welke van zwart gerecycled materiaal gemaakt zijn: een kleurschakering van antraciet grijs tot zwart in zowel mat als glans.
 2. Gewicht en dikte. Een tolerantie van acht procent.
 3. Bruto/netto maat van hoezen, Hoezen worden van oudsher aangeduid met een bruto maat. Tenzij expliciet anders door Dillewijn vermeld wordt een bruto maat aangeboden. Ter bepaling van de netto maat dient men van de hoogte        een fictieve blokmaat van vijf centimeter af te trekken. Het blok dient slechts om de hoezen bij elkaar te houden en de werkelijke afmeting ervan wordt daarom door Dillewijn tot een minimum beperkt tenzij schriftelijk anders                overeengekomen. Afmetingen van hoezen worden vermeld in de volgorde (bruto) hoogte x netto breedte bovenzijde (gemeten op breedste punt) x netto breedte onderzijde (gemeten ter plaatse van de perforatie). Tenzij schriftelijk      anders overeengekomen wordt de “tail” van de hoes niet in de maatvoering verwerkt. Standaard wordt de “tail” echter niet verwijderd.
 4. Karton /papier. Afmetingen van dozen betreffen de buitenmaten. De volgende afwijkingen in formaat zijn in ieder geval toelaatbaar:
  • Cellofaan of kunststoffilm op rollen, 2mm;
  • Zakken uit cellofaan of kunststoffilm in uiteengeslagen breedte/lengte t/m 200mm, 2mm. Boven 200mm, 4mm
  • Papieren zakken in uiteengeslagen breedte, max 3mm, in zaklengte max. 5mm;
  • Golfkartonnendozen: afwijking van + of - 5mm;
  • De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag een kleinere diameter hebben.
 5. Kleur. Geringe afwijkingen in kleur geven geen recht tot reclame of andere acties of rechtsmiddelen. Als voorbeeld van een geringe afwijking wordt gesteld een PMS kleur waarbij de gedrukte kleur met maximaal een eenheid afwijkt.
12. Ontbinding
 
12.1
De klant kan een overeenkomst of order alleen ontbinden indien sprake is van het substantieel niet nakomen van een wezenlijke verplichting ten aanzien van de betreffende overeenkomst c.q. order. In geval van een ontbinding geldt voor Dillewijn geen ongedaan makingsverbintenis. Eventueel vooruit - betaalde vergoedingen zullen door Dillewijn worden terugbetaald indien en voor zover daar geen tegenprestatie namens Dillewijn tegenover staat.
 
12.2
Ingeval van een (dreigende) tekortkoming aan de zijde van Dillewijn is Dillewijn gerechtigd de betreffende overeenkomst of order via een eenvoudige kennisgeving met directe ingang te beëindigen. Dit laat de overige rechten van  Dillewijn ter zake, waaronder het recht op schadevergoeding of vergoeding van kosten in stand.
 
13. Overmacht
 
13.1
Een partij is niet aansprakelijk en is niet gehouden tot nakoming, ook niet van garantieverplichtingen, in geval van omstandigheden die, direct of indirect, buiten haar macht liggen (overmacht), met inbegrip van, maar niet beperkt tot; stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, epidemie/pandemie, overheidshandelen of -ingrijpen, natuurverschijnselen of - invloeden (overstromingen etc.), transportproblemen (zowel bij de aanvoer naar Dillewijn als bij de aflevering aan de klant ), productieproblemen, tekort of afwezigheid van grondstoffen of andere zaken, oorlogshandelingen of  terrorisme, burgerlijke of militaire ongeregeldheden, computer - of netwerkstoringen/ -problemen, en alle andere omstandigheden waardoor Dillewijn een prestatie die van belang is in verband met de door haar te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 
13.2
Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onder vergoeding van de door Dillewijn gemaakte en nog te maken kosten in verband met de betreffende order/levering. Wat reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
 
14. Aansprakelijkheid
 
14.1
De aansprakelijkheid van Dillewijn is in alle gevallen (inclusief vrijwaringen) en ongeacht de grond waarop deze gestoeld wordt, beperkt tot directe schade.
 
14.2
De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het door de klant betaalde bedrag (ex btw) voor het relev ante deel van de betreffende order/levering.
 
14.3
De aansprakelijkheid van Dillewijn is in alle gevallen echter beperkt tot een maximum bedrag van € 250.000 (zegge: tweehonderdvijftig duizend euro)
 
14.4
De aansprakelijkheid van Dillewijn voor indirecte schade, gevolgschade, zoals winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van gegevens, verlies van gebruik van zaken of apparatuur, schade aan verpakte zaken, werkonderbreking, (meerkosten van of verband houdende met vervangende zaken of apparatuur, faciliteiten of diensten en schade of verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking of vertragingen, is uitgesloten.
 
14.5
De rechtsvordering tot schadevergoeding, of tot herstelingevolgen deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de klant ter zake heeft geprotesteerd.
 
15. Slotbepalingen
 
15.1
Indien enige bepaling in deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 
15.2
Dillewijn is gerechtigd deze algemene voorwaarden tussentijds en eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden dan in de plaats van de geldende voorwaarden. Dillewijn zal haar wederpartij waar mogelijk informeren over gewijzigde voorwaarden.
 
15.3
Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle bestellingen en overeenkomsten en alle geschillen diedaaruit mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
15.4
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
15.5
Voor zover niet verboden door dwingende nationale of internationale rechtsregels, zullen alle geschillen tussen partijen in eerste instantie uitsluitend wordenvoorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen