Algemene Inkoopvoorwaarden Van Dillewijn Group BV per 3 september 2018

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Van Dillewijn Group BV per 3 september 2018.

Artikel 1. Definities

In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd

 • Opdrachtgever:  Van Dillewijn Verpakkingen B.V., Zwapak B.V., Dillewijn Zwapak B.V. en enig andere aan de Van Dillewijn Group B.V (gevestigd te Aalsmeer Nederland), gelieerde onderneming als gebruiker van deze inkoopvoorwaarden;
 • Leverancier: de wederpartij van opdrachtgever;
 • Overeenkomst: de schriftelijke vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en leverancier betreffende levering van zaken;
 • Levering: het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van deze zaken;
 • Partijen: opdrachtgever en leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van zaken door leverancier aan opdrachtgever, waarbij de algemene voorwaarden van leverancier uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
 2. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.
 3. Indien één of meer bepalingen uit deze inkoopvoorwaarden onverbindend blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van de inkoopvoorwaarden van kracht. De onverbindende bepalingen zullen alsdan worden vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en zo min mogelijk zullen afwijken van de onverbindende bepalingen.

Artikel 3. Wijzigingen

 1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren.

Artikel 4. Overdracht van verplichtingen

 1. Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.

Artikel 5. Prijs en prijsherziening

 1. De in de inkoopopdracht vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn bindend. De prijzen kunnen niet eenzijdig door de leverancier worden verhoogd, tenzij anders tussen opdrachtgever en leverancier is overgekomen.
 2. De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 6. Facturering en betaling

 1. Op alle facturen dient het inkoopordernummer en de artikelnummers van de opdrachtgever te worden vermeld.
 2. Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan door de opdrachtgever. Indien een betalingskorting met leverancier is overeengekomen, terwijl door oorzaken gelegen buiten opdrachtgever aan de voorwaarden voor die korting niet meer kan worden voldaan, behoudt opdrachtgever haar recht op die korting.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan constateert.
 4. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag te verminderen met bedragen, die leverancier is verschuldigd aan opdrachtgever.
 5. Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 7. Levering

 1. De leverancier is verplicht de overeengekomen datum en plaats van levering c.q. oplevering strikt aan te houden, bij gebreke waarvan de leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.
 2. Alle leveringen dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden aangemeld: aanmelden@dillewijnzwapak.nl, t.a.v. de afdeling binnenkomende goederen onder vermelding van: tijdstip van aanleveren, inkoopordernummer van opdrachtgever, artikelnummer van opdrachtgever, aantal stuks, aantal pallets.
 3. Indien de tijd van aanlevering niet past, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de aanlevertijd te wijzigen in overleg met de leverancier.
 4. Aanlevering dient te geschieden op deugdelijke passende pallets van de afmeting 80x120 cm of 100x120 cm. Het gewicht van de pallet inclusief de artikelen mag niet zwaarder zijn dan 1000 kg. De pallets mogen niet hoger zijn dan 200 cm inclusief de pallet. De goederen mogen niet buiten de pallet steken m.u.v. de artikelen waar dat door eigen maat/omvang van het artikel niet anders kan. De artikelen moeten van deugdelijke verpakkingen zijn voorzien waardoor het mogelijk is de goederen op te slaan zonder waardeverlies van en gevaar voor personeel en materiaal.
 5. Op de vrachtbrief dient altijd het inkoopordernummer,  de artikelnummers van de opdrachtgever, het aantal pallets en het aantal colli per pallet vermeld te worden. Alle artikelen dienen te zijn voorzien van etiketten met het artikelnummer van opdrachtgever, de omschrijving en het gewicht.
 6. De leverancier draagt er zorg voor dat er geen etiketten met de bedrijfsnaam van de leverancier op de omverpakkingen aanwezig zijn.
 7. Bij directe leveringen (van leverancier naar klant van de opdrachtgever) dient de getekende vrachtbrief op de dag van aflevering te worden gefaxt aan het volgende faxnummer: (+31 297 386058).
 8. Leverancier dient een dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan opdrachtgever, onder opgave van redenen. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepaling. Bij nalaten van voornoemde melding worden een later beroep op overmacht niet meer aanvaard.

Artikel 8. Afwijkingen

 1. Kwantiteit; Voor wat betreft afwijkingen in aantal tussen order en levering gelden tolerantiegrenzen, waarbij de leverancier in ieder geval (maar niet uitsluitend) naar behoren gepresteerd heeft indien de leveringen binnen de hieronder genoemde grenzen vallen:
  Voor bloemenhoezen:

  • 15% afwijking tussen order en leveringen bij leveringen tot en met 25.000 stuks.
  • 10% afwijking tussen order en leveringen bij leveringen van 25.001 tot en met 50.000 stuks.
  • 5% afwijking tussen order en leveringen bij leveringen van 50.001 tot en met 100.000 stuks.
  • 3% afwijking tussen order en leveringen bij leveringen meer dan 100.001 stuks.
  Voor karton:
  • 10% over- of onderlevering van met een maximum van 250 stuks.
  • 15% over- of onderlevering met een maximum van 100 kilo voor papier en folie anders dan hoezen of karton.
  • 10% voor alle andere producten
 2. Kwaliteit; Bij beoordeling of een levering voldoet moet een gemiddelde uit de gehele order dienen te worden genomen.
  Gewicht en dikte. Een tolerantie van 5%.
  Bruto/netto maat van hoezen. Hoezen worden van oudsher aangeduid met een
  bruto-maat. Tenzij expliciet anders door opdrachtgever wordt vermeld houdt de leverancier de bruto maat aan. Ter bepaling van de netto maat dient men van de hoogte een fictieve blokmaat van vijf centimeter af te trekken. Het blok dient slechts om de hoezen bij elkaar te houden en de werkelijke afmeting ervan wordt daarom door opdrachtgever tot een minimum beperkt tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afmetingen van hoezen worden vermeld in de volgorde bruto-hoogte x netto breedte bovenzijde (gemeten ter plaatse van de perforatie) x netto breedte onderzijde (gemeten ter plaatse van de perforatie). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de “tail” van de hoes niet in de maatvoering verwerkt. Standaard wordt de “tail” echter niet verwijderd.
  Karton. Afmetingen van dozen zijn binnenwerks gemeten en worden vermeld in de volgorde lengte x breedte x hoogte. Bij platen is de eerste maat, de maat in de richting van golfrug en volgend golfdal.
  Maatvoering. Alle netto maten van dozen, hoezen, rollen en vellen: een tolerantie van halve centimeter. Indien een roldiameter is overeengekomen kan de diameter van enkele restrollen een veel kleinere diameter hebben.

Voor andere specificaties dan de in dit artikel (Afwijkingen) genoemde, zijn de bij eerdere leveringen toegestane afwijking en bij gebreke daarvan de gebruikelijke door opdrachtgever geleverde afwijkingen toelaatbaar.

Artikel 9. Garantie

 1. Leverancier garandeert dat de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.
 2. Leverancier garandeert, dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.
 3. Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
 4. Indien opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen leverancier conform a t/m c van dit artikel heeft gegarandeerd, is leverancier in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle productiemiddelen zoals clichés, stypen, stenen, drukplaten, cilinders, litho’s, negatieven, positieven, diapositieven, stansmessen, stempelplaten, informatiedragers, programmatuur en andere grafisch materiaal welke in opdracht van opdrachtgever zijn vervaardigd ongeacht of dat zijn daarvoor een bijdrage heeft betaald, eigendom zijn van opdrachtgever. Leverancier zal deze productiemiddelen met zorg bewaren en gebruiken als het ware het haar eigendom.
 2. Leverancier zal de productiemiddelen voldoende verzekeren tegen diefstal, brand, explosie en waterschade. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement van leverancier zal zij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op het eigendomsrecht van de opdrachtgever. Leverancier zal geen pandrecht vestigen.
 3. Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door opdrachtgever van de geleverde zaken. Hij vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 4. Ten aanzien van zaken welke de leverancier vervaardigt of laat vervaardigen op basis van door opdrachtgever aangeleverde ideeën, tekeningen en/of modellen, heeft dan wel verkrijgt opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten. Het is de leverancier niet toegestaan om de hiervoor bedoelde zaken zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtgever ten behoeve van derden te gebruiken of aan derden te leveren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichting die voortvloeien uit de overeenkomst.
 2. Leverancier vrijwaart opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. De leverancier dient zich adequaat te verzekeren en zich verzekerd te houden voor risico’s voortvloeiende uit tussen de opdrachtgever en leverancier gesloten overeenkomst. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal leverancier inzage geven in de desbetreffende polis(sen).
 4. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij ongevallen

Artikel 12. Risico - en eigendomsovergang

 1. De eigendom van de zaken gaat over op opdrachtgever nadat deze zijn geleverd, onverminderd het recht van opdrachtgever op afkeuring. Eigendomsvoorbehoud door leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval opdrachtgever aan leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van opdrachtgever. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als eigendom van opdrachtgever.

Artikel 13. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

 1. Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
 2. Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde zal opdrachtgever een direct opeisbare boete aan leverancier opleggen van € 25.000,00 voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door de leverancier direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan de leverancier.

Artikel 14. Keuring

 1. Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren, de leverancier zal hiertoe zijn/haar volle medewerking verlenen. Goedkeuring ontslaat leverancier niet van enige verplichting en in het bijzonder niet van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.
 2. Indien opdrachtgever van mening is dat de door leverancier geleverde zaken niet overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, is opdrachtgever gerechtigd om zaken af te keuren, waarbij het risico van de zaken (weer) bij de leverancier berust.
 3. In geval van afkeuring zal leverancier hiervan met bekwame spoed in kennis gesteld worden. De reden van afkeuring zal bepalend zijn voor de keuze uit de mogelijkheden van opdrachtgever:
  • Retourneren en herlevering vragen al of niet met schadevergoeding
  • Herstel vorderen van de geleverde zaken of van de aan de verrichte werkzaamheden geconstateerde gebreken, al of niet met schadevergoeding
  • Geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst al of niet met schadevergoeding, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

  De hiermee verbonden kosten komen voor rekening van de leverancier.

Artikel 15. Verpakking

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van leverancier aan deze te retourneren.
 2. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van leverancier. Indien op verzoek van leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van leverancier.

Artikel 16. Ontbinding

 1. In geval van tekortkoming door leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomst die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surseance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.
 2. Onverminderd alle andere rechten kan opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.
 3. In bovengenoemde gevallen heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaarderexploot aan leverancier.

Artikel 17. Orde, veiligheid en milieu

 1. Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke internationale veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen waarbij opdrachtgever als uitgangspunt “The Base Code” van ETI hanteert. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen is op aanvraag onverwijld voor leverancier gratis ter beschikking.

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de verhouding tussen opdrachtgever en leverancier is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en leverancier, welke niet in der minne kunnen worden opgelost, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE OPDRACHTEN EN HET AANNEMEN VAN WERK TEN BEHOEVE VAN DE OPDRACHTGEVER

 

Artikel 19. Aanvullende definities

In deze aanvullende inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Materialen: zaken zoals vermeld in artikel 14b, die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, met uitzondering van de te gebruiken equipment.
 • Equipment: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die leverancier gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, doch uitgezonderd de zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

Artikel 20. Toepasselijkheid

 1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of het aannemen van werk door leverancier.
 2. Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever op vorenbedoelde aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk of door de aard der artikelen wordt afgeweken.
 3. Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van leverancier mede te verstaan derden die door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.

Artikel 21. Personeel, equipment, en materialen

 1. Door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
 2. Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.
 3. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en equipment en tot identificatie van personeel dat door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 22. Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen van de opdrachtgever

 1. Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
 2. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van opdrachtgever en derden.

Artikel 23. Betaling

 1. Opdrachtgever zal slechts betalen zodra het werk door leverancier naar genoegen van opdrachtgever is opgeleverd en/of de opdracht naar genoegen door leverancier is uitgevoerd en nadat leverancier op eerste verzoek van opdrachtgever heeft aangetoond dat deze in het werk gestelde personeel en medewerkers het hun toekomende heeft betaald.
 2. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door leverancier terzake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering, waarvoor opdrachtgever als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van Wet Ketenaansprakelijkheid.
 3. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is opdrachtgever te allen tijde bevoegd de in het vorige lid bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering van de aanneemsom in te houden en namens leverancier rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de ontvanger der directe belastingen te voldoen.
 4. In gevallen als bedoeld in de leden b en c van dit artikel, is opdrachtgever door betaling hiervan jegens leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 24. Verplichtingen van de leverancier

 1. Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu.
 2. Gemachtigden van leverancier zijn in beginsel tijdens de werkuren op het werkterrein beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met opdrachtgever.
 3. Leverancier dient op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze de loonstaten dan wel de manurenverantwoording van alle personeel, dat door leverancier in het werk is gesteld, ter inzage te verstrekken, volgens een door opdrachtgever opgesteld model.
 4. Leverancier dient al zijn verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt na te komen.
 5. Leverancier dient telkenmale op eerste verzoek van opdrachtgever aan deze een afschrift te verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de ontvanger der directe belastingen.
 6. Leverancier dient opdrachtgever te vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.
 7. Afval- en emballagemateriaal dient leverancier na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.

Artikel 25. Overdracht van rechten

Het is Leverancier, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, niet toegestaan om de opdracht door derden te laten uitvoeren. Ook overige rechten welke Leverancier onder de overeenkomst met Opdrachtgever heeft verkregen zijn zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet overdraagbaar aan derden. 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen