ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KONINKLIJKE PAARDEKOOPER GROUP

 
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KONINKLIJKE PAARDEKOOPER GROUP
 
1. Toepasselijkheid
 
1.1
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (inclusief orders, overeenkomsten enpre-contractuele relaties) tussen Paardekooper B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen (Paardekooper) en een Leverancier betreffende de bestelling en/of levering van goederen of zaken door Leverancier aan Paardekooper. Onder gelieerde ondernemingen wordt in ieder geval verstaan alle (huidige en toekomstige) moeder -, dochter - en zustermaatschappijen van Paardekooper B.V. 1.2 Tenzij expliciet anders en schriftelijk is overeengekomen zijn deze voorwaarden onderdeel van en zullen van toepassing zijn op alle rechtshandelingen tussen Paardekooper en de Leverancier, ongeacht of de betreffende handelingen al dan niet leiden tot (het sluiten van) een overeenkomst.
 
1.3
Eventueel door de Leverancier gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zelfs wanneer Paardekooper een document ondertekent of aanvaard waarbij wordt verwezen naar door de Leverancier gehanteerde voorwaarden geldt dit niet als een aanvaarding van dergelijke voorwaarden. Uitsluitend een uitdrukkelijke en specifieke schriftelijke bevestiging waarbij Paardekooper afstand doet van de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden en de aanvaarding van andere voorwaarden geldt als een aanvaarding van afwijkende voorwaarden.
 
1.4
Leveranciers met wie eenmaal is een overeenkomst is gesloten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard, gaan automatisch en stilzwijgend akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige handelingen met Paardekooper.
 
1.5
Afwijkingen of toevoegingen op deze voorwaarden zijn  uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn ondertekend namens Paardekooper.
 
1.6
Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in art.
 
1.5
wordt overeengekomen, dan geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
 
2. Opdrachten en tot stand komen overeenkomst
 
2.1
Opdrachten worden door Paardekooper steeds schriftelijk(w.o. per e-mail) verstrekt. Leverancier dient de hem toegezonden opdracht ongewijzigd en ondertekend aan Paardekooper te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending opdracht. Indien Leverancier in gebreke blijft binnen de hiervoor gestelde termijn de opdracht te retourneren en /ofbinnen die termijn geen bezwaaraantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de opdracht en onder toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Paardekooper behoudt zich evenwel het recht voor de door haar gedane opdracht te herroepen, wanneer de Leverancier deze niet binnen 14 dagen na datum verzending schriftelijk heeft bevestigd. Indien de (order)bevestiging van de oorspronkelijke opdracht afwijkt, is Paardekooper slechts gebonden nadat zij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking(en) akkoord heeft verklaard. Het accepteren door Paardekooper van leveringen of prestaties alsmede door haar verrichte betalingen ter zake impliceren geen erkenning van de afwijkingen.
 
2.2
Leverancier garandeert dat zij en haar producten - kosteloos - zullen (blijven) voldoen aan alle toepasselijke wet - en regelgeving, regels en verordeningen.
 
2.3
Leverancier is nimmer bevoegd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paardekooper de productspecificaties van producten te wijzigen.
 
2.4
Paardekooper is te allen tijde bevoegd na overleg met de Leverancier de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren producten en/of diensten te wijzigen of aan te vullen. Indien een wijziging/aanvulling naar oordeel van de Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Paardekooper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Een wijziging in prijs of tijdstip van levering is alleen geldig indien dat vervolgens schriftelijk is vastgelegd.
 
2.5
Paardekooper behoudt zich steeds het recht voor de producten en diensten op prijzen te toetsen en/of elders af te nemen.
 
2.6
Los van vorenstaande en onverminderd haar wettelijke rechten is Paardekooper op ieder moment gerechtigd een verstrekte opdracht of overeenkomst tussentijds met directe ingang (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen. Op dat moment zal Leverancier haar werkzaamheden zo spoedig mogelijk staken. Partijen zullen vervolgens in overleg treden over de afwikkeling van de betreffende opdracht/overeenkomst, waarbij Paardekooper steeds hooguit een vergoeding verschuldigd is voor de juist uitgevoerde werkzaamheden op  dat moment. In geval van producten is Paardekooper hooguit gehouden tot vergoeding van de op dat moment daadwerkelijk gemaakte kosten voor de productie. Op verzoek zal het onderhanden werk en/of de producten op dat moment aan Paardekooper ter beschikking worden gesteld.
 
3. Levering
 
3.1
De Leverancier is verplicht zijn producten en/of diensten te leveren binnen de in de opdracht genoemde of nader met Paardekooper overeengekomen termijn. De Leverancier is reeds in verzuim door de enkele overschrijding van met
Paardekooper overeengekomen leveringstijden Leverancier dient een dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan Paardekooper, onder opgave van redenen.
 
3.2
Alle kosten van levering, verpakking en verzending inclusief importbelastingen, transportverzekeringen en/of invoerrechten, zijn voor rekening van de Leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Leverancier is verplicht zorg te dragen voor deugdelijkeverpakking conform alle toepasselijke regelgeving, alsmede  voor beveiliging, verzekering en voor behoorlijk vervoer.
 
3.3
Deel-, meer- of minder-leveringen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paardekooper kunnen door Paardekooper worden geweigerd, zonder dat Paardekooper deswege tot enige (schade)vergoeding is gehouden.
 
3.4
Het eigendom van en het risico voor geleverde producten en/of diensten gaat op Paardekooper over, nadat deze aan Paardekooper - aan een daartoe bevoegd persoon - zijn afgeleverd. producten en/of diensten worden geleverd Franco inclusief rechten (DDP) conform de Incoterms 2010 op het door Paardekooper aangegeven adres. Leverancier zal de producten en/of diensten voor eigen rekening en risico en de instructies van Paardekooper (laten) lossen, monteren respectievelijk installeren.
 
3.5
Paardekooper heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van de Leverancier aan deze te retourneren of te (laten) vernietigen.
 
4. Aanleverspecificatie
 
4.1
Alle leveringen dienen minimaal 24 uur van te voren worden aangemeld op de door Paardekooper voorgeschreven wijze.
 
4.2
Indien de tijd van aanlevering niet past, behoudt de Paardekooper zich het recht voor de aanlevertijd te wijzigen na overleg met de Leverancier.
 
4.3
Aanlevering dient te geschieden op deugdelijk een passende pallets conform de door Paardekooper opgegeven instructies, zoals ten aanzien van maximale afmetingen en gewicht. De goederen mogen niet buiten de pallet steken met uitzondering van producten waar dat door eigen maat/omvang van het product niet anders kan. De producten moeten van deugdelijke verpakkingen zijn voorzien waardoor het mogelijk is de producten op te slaan zon der waardeverlies of gevaar voor personeel en materiaal.
 
4.4
Op de vrachtbrief dient altijd het inkoopordernummer, de artikelnummers van Paardekooper, het aantal pallets en het aantal colli per pallet vermeld te worden. Alle producten dienen te zijn voorzien van etiketten met het artikelnummer van Paardekooper, de omschrijving en het gewicht.
 
4.5 
De leverancier draagt er zorg voor dat er geen etiketten met de bedrijfsnaam van de fabrikant/ toeleverancier op de omverpakkingen aanwezig zijn.
 
4.6
Bij directe leveringen (van Leverancier naar de klant van Paardekooper) dient de getekende vrachtbrief op de dag van aflevering (digitaal) te worden doorgegeven aan Paardekooper.
 
 
5. Kwaliteit en inspectie
 
5.1
De Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door hem afgeleverde producten en verrichte diensten. Deze garantie omvat ten minste het volgende: (a) de producten/diensten zijn wat betreft inhoud,  hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit, veiligheid, prestatie en resultaten geheel in over eenstemming met de opdracht/ overeenkomst; (b) de producten nieuw zijn, van goede kwaliteit en vrijvan fouten en tekortkomingen wat betreft ontwerp, bewerking, fabricage, constructie en maatwerk, alsmede vrij zijn van gebreken in de gebruikte materialen en afdoende veiligheid biedt; (c) en steeds conform hetgeen men daarvan in algemeenheid van mag verwachten; (als bedoeld in artikel 6:186 Burgerlijk Wetboek).
 
5.2
Paardekooper zal de bestelde producten/uitgevoerde diensten binnen een redelijke termijn na aflevering of uitvoering keuren. Aanvaarding heeft geen verderstrekkende betekenis dan dat naar het voorlopig oordeel van Paardekooper de uiterlijke staat van de producten/zichtbare uitvoering van de diensten in overeenstemming is met de opdracht. Er zal nooit sprake zijn van stilzwijgende aanvaarding aan de zijde van Paardekooper.
 
5.3
Producten worden in ieder geval als ondeugdelijk in de zin van lid 1 aangemerkt, indien daaraan binnen een jaar na aflevering gebreken of tekortkomingen ontstaan, tenzij dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Paardekooper.
 
5.4
Voornoemde garantie houdt in, zonder beperking van Paardekooper’s rechten op vergoeding van kosten en schade, dat de gebreken of tekortkomingen die binnen een jaar na af - of oplevering ontstaan gratis en op Paardekooper’s eerste verzoek onmiddellijk en volledig worden hersteld, zo nodig middels vervanging. Na herstel vangt een nieuwe garantieperiode als hiervoor omschreven aan. Biedt Leverancier een langere garantietermijn aan, dan geldt deze garantietermijn voor de hiervoor genoemde garantie.
 
5.5
Paardekooper heeft te allen tijde het recht bestelde producten en resultaten van diensten vóór aflevering tijdens bewerking, fabricage of opslag te (doen) bezichtigen, beoordelen of beproeven. Leverancier zal Paardekoop er of
de door Paardekooper aan te wijzen deskundige daartoe zonder enige beperking in staat stellen, en de daartoe benodigde faciliteiten en assistentie bieden.
 
5.6
Leverancier is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht Paardekooper te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval
van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van Paardekooper, daaronder begrepen de grond waarop Paardekooper een werk laat uitvoeren, alsmede fouten ofgebreken in door Paardekooper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
 
5.7
Paardekooper kan de Leverancier verplichten om zaken die Leverancier in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door Paardekooper te bepalen
redelijke termijn uit de markt te nemen (hierna Recall- actie). Alle hieraan verbonden kosten en schades komen voor rekening van de Leveranci er en vrijwaart Paardekooper van iedere aanspraak dienaangaande. Leverancier zal Paardekooper terstond informeren indien er sprake is van een (mogelijk) gebrek of een vermoeden daartoe.
 
5.8
De Leverancier zal Paardekooper volledig vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door hen geleden schade veroorzaakt door of in verband staande met (gebreken in) de levering, of (in) de geleverde producten/diensten, toedoen van het personeel van de Leverancier of (gebreken in) het materiaal waarvan de Leverancier zich bij de uitvoering van de opdracht bedient.
 
6. Prijs en betaling
 
6.1
Betaling geschiedt overeenkomstig het overeengekomen schema. Indien er geen afspraken zijn gemaakt, zal facturering en betaling plaatsvinden na juiste voltooiing van de opdracht.
 
6.2
Paardekooper zal de overeengekomen prijs betalen 60 dagen na ontvangst van de factuur, maar niet eerder dan na correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst.
 
6.3
De in de opdracht of overeenkomst vermelde prijzen zijn vast gedurende de looptijd van de overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen daarvan) en uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Indien geen moment voor de
omrekenkoers is overeengekomen geldt als omrekenkoers voor vreemde valuta de officiële koers van de dag van betaling.
 
6.4
Tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen zal de Leverancier een stijging in energiegrondstoffen - en materiaalkosten, salarissen, verzekeringspremies en kosten van vervoer, zoals deze gelden op de dag waarop de opdracht werd verstrekt, niet in de overeengekomen prijs mogen doorberekenen.
 
6.5
Prijsverlagingen die zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst komen in de plaats van de overeengekomen 3/ 4 Paraaf Leverancier:  prijs. Levering tegen een lagere prijs, binnen een bepaald deel van de organisatie van Paardekooper, wordt geacht voor de gehele organisatie van Paardekooper te gelden.
 
7. Intellectueel eigendom
 
7.1
Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat de Leverancier tekeningen, modellen, foto’s, films, afbeeldingen, vormen, clichés, drukplaten, stansmessen, stempelplaten , muziek, uitvindingen en/of ander (grafisch)materiaal of software dan wel (andere) werken van letterkunde, wetenschap of kunst maakt of ontwikkelt(zelf of via een derde partij), worden deze ( na uitvoering van de
opdracht) eigendom van Paardekooper. Hetzelfde geldt voor de daarop rustende rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten, merkenrechten en octrooien.
 
7.2
Leverancier staat ervoor in dat de producten/diensten geen inbreuk maken op rechten (van intellectuele eigendom) van Paardekooper of derden en vrijwaart Paardekooper en haar klanten volledig terzake van enige dergelijke inbreuk, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow , ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.
 
8. Inzet van personeel en van derden
 
8.1
Leverancier zal alleen betrouwbaar en vakbekwaam personeel inzetten. Leverancier is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van haar personeel en de inzet van het juiste en deugdelijk (werk)materieelen gereedschap .
 
8.2
Indien Leverancier derde partijen wenst in te zetten bij de  uitvoering van de overeenkomst zal zij Paardekooper hier zo snel mogelijk en vooraf informeren, zodat Paardekooper zo nodig aanvullende voorwaarden daaraan kan verbinden.
 
8.3
Leverancier zal bij iedere factuur een zogenoemde manurenverantwoording van de door haar ingezette personen bijsturen, waaruit valt op te maken welke personen gewerkt hebben en wanneer zij hebben gewerkt, hoeveel uren er gewerkt is en een korte omschrijving omtrent de werkzaamheden die ieder van hen heeft verricht.
 
8.4
Paardekooper is te allen tijde bevoegd om ter zake van de diensten verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing, waarvoor zij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan Leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening c.q. rechtstreeks (in depot) bij de Belastingdienst inde zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. In dat kader heeft Paardekooper in ieder geval het recht om 40% van het totale factuurbedrag direct op een geblokkeerde rekening c.q. rechtstreeks (in depot) bij de Belastingdienst te storten. Paardekooper is tevens gerechtigd het volledige bedrag aan verschuldigde omzetbelasting rechtstreeks op een geblokkeerde rekening c.q. rechtstreeks (in depot) bij de Belastingdienst te storten.
 
8.5
Leverancier is tegenover Paardekooper volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen en vrijwaart Paardekoop er van boetes, schades en/of andere sancties op grond van de Wet Arbeid
Vreemdelingen.
 
8.6
Door of namens Leverancier ingezette personen zullen zich te allen tijd te houden aan door of namens Paardekooper gegeven instructies.
 
9. Aansprakelijkheid
 
9.1
De aansprakelijkheid van partijen is beperkt als hierna bepaald.
 
9.2
Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot de vergoeding van een maximumbedrag per gebeurtenis dat tussen Partijen moet worden overeengekomen. Onder “directe schade” wordt verstaan andere schades dan beschreven in artikel 8.3
 
9.3
De aansprakelijkheid voor indirecte schade/gevolgschade is beperkt tot een nader overeen te komen bedrag per gebeurtenis. Onder indirecte/gevolgschade wordt verstaan: (a) Winstderving (b)  Geleden verlies, en (c) Verminderde goodwill.
 
9.4
Indien en voor zover er geen bedragen worden vastgesteld ten aanzien van artikel 8.3 en/of artikel 8.4 geldt voor ieder artikel een bedrag van € 2.500.000 (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis.
 
9.5
Beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet: (a) indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier, diens personeel en/of namens haar ingeschakelde derden; (b) indien sprake is van een tekortkoming van een garantie(verplichting) (c) ten aanzien van afgegeven vrijwaringen.
 
9.6
Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst dient de minimale dekking van de verzekering 2.500.000 euro per gebeurtenis te zijn.
 
10. Overmacht
 
10.1
Indien de Leverancier als gevolg van overmacht blijvend niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, dan is Paardekooper slechts gehouden tot betaling van de geleverde en geaccepteerde prestatie.
 
10.2
Onder overmacht aan de zijde van Leverancier word uitsluitend verstaan van buiten komend en onvoorzienbaar onheil, zoals natuurrampen , mobilisatie en/ of (burger) - oorlog, waardoor Leverancier geen (tijdige) uitvoering kan geven aan de opdracht.
 
10.3
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van grondstoffen, of wanprestatie van door de Leverancier ingeschakelde derden en liquiditeitsproblemen.
 
11. Verantwoord ondernemen
 
11.1
Paardekooper voert een beleid dat gericht is op duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Daarbij worden de volgende principes gehanteerd: a. respectvolle omgang met opdrachtgevers, opdrachtnemers/leveranciers , medewerkers en gemeenschappen; b. onderkennen van verantwoordelijkheid met betrekking tot het milieu, ook met het oog op toekomstige generaties , door de milieu -impact te verlagen en aantoonbaar te verduurzamen; c. creëren van economische waarde op een integere en duurzame wijze , Leverancier onderschrijft deze principes en ziet erop toe dat deze in zijn onderneming worden nageleefd.
 
11.2
Leverancier houdt zich aan de van toepassing zijnde (supra)nationale wet - en regelgeving op het gebied van mededinging. Leverancier zal geen steekpenningen of andere onrechtmatige voordelen betalen of accepteren om opdrachten, diensten, financiële en/of andere voordelen te verwerven of te behouden. 
 
11.3
Leverancier zal de fundamentele rechten van de mens en de arbeidsrechten te respecteren, zoals die zijn vastgelegd in de Richtlijnen en Conventies van de International Labour Organisation (ILO) en de Universele Verklaring voor de
Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.
 
12. Slotbepalingen
 
12.1
Indien enige bepaling in deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 
12.2 
Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle bestellingen en overeenkomsten en alle geschillen die hieruit mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
12.3
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
12.4
Voor zover niet verboden door dwingende nationale of internationale rechtsregels, zullen alle geschillen tussen partijen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen